Často kladené otázky

Mám kontaktovať advokáta?

Advokát ako nezávislý odborník v zmysle zákona, povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi, to všetko s odbornou starostlivosťou pri zachovaní mlčanlivosti, je užitočným pomocníkom pri uplatňovaní ústavného práva fyzických osôb na obhajobu a ochranu ostatných práv a záujmov klientov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Advokát vám môže svojími znalosťami a poskytnutou službou pomôcť ako v prípade sporového konania, tak aj v prípade nesporového konania. Potrebu využitia služieb advokáta pociťujú klienti aj v prípadoch, kedy stoja pred dôležitým rozhodnutím a nie sú si istí svojim právnym postavením. V nadväznosti na uvedené, vie advokát poskytnúť právne služby, ktoré spočívajú najmä v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami, v obhajobe v trestnom konaní, v poskytovaní právnych rád, v súdnom a mimosúdnom riešení sporov, v spisovaní listín o právnych úkonoch, v ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci, v správe majetku klientov, ako aj v spracúvaní právnych rozborov.

Viac o poskytovaných službách sa môžete dočítať na tejto stránke v časti služby.

V neposlednom rade je výhodou využitia služieb advokáta aj jeho právna a disciplinárna zodpovednosť za správne poskytnutú právnu službu, ktorá je povinne poistená pre prípad spôsobenej škody.

Kedy je tá správna doba na návštevu advokáta ?

Neexistuje žiaden spôsob určenia presného okamihu, kedy by mal klient požiadať advokáta o pomoc a poskytnutie právnej služby. V zásade však platí, že čím skôr advokáta oslovíte, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov. Včasná konzultácia, prípadne zastúpenie vám môže paradoxne zabezpečiť zníženie konečných nákladov za poskytnuté služby, ako aj priblížiť alternatívne možnosti riešenia vášho problému, ktoré v neskorších štádiách konania už nemusia byť aplikovateľné.

Vzhľadom na to, že naša kancelária poskytuje úvodné stretnutie s cieľom oboznámenia sa s problémom bezplatne, radíme našim klientom, aby neváhali a kontaktovali nás bezodkladne vždy, keď sú konfrontovaní s akýmkoľvek problémom, prípadne si nie sú istí, ako majú ďalej postupovať. Týmto spôsobom sa nám často podarí problému predísť alebo aspoň zabrániť premlčaniu či preklúzii.

Môžem advokátovi dôverovať ?

Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere. Advokát je v zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie, ako aj o osobných údajoch, chránených osobitným zákonom. Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb trvá aj po skončení zastúpenia. Porušenie povinnosti mlčanlivosti by bolo porušením zákona a pre advokáta by zakladalo zodpovednosť za vzniknutú škodu, ako aj disciplinárnu zodpovednosť.

Vzhľadom na uvedené, je možné konštatovať, že advokátovi sa môžete zveriť so všetkými okolnosťami vášho prípadu, čo v konečnom dôsledku býva často dôležité pre správne právne posúdenie predmetného problému.

Je advokát povinný chrániť moje záujmy ?

V zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je advokát povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.

Advokát je ďalej pri výkone advokácie povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Koľko budem platiť u advokáta ?

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena.
Viac o spôsobe určenia výšky odmeny sa môžete dočítať na tejto stránke v časti odmeňovanie.

Čo sa stane, ak mi advokát spôsobí pri zastupovaní škodu ?

Každý advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie a pochybenie sa takmer vždy odrazí aj na profesionálnej povesti advokáta. V zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je advokát povinný mať uzatvorené poistenie svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, na základe čoho je aj advokátska kancelária EQUIDEM poistená na poistnú sumu 3 000 000,- EUR.

Je pravdou, že advokát dokáže vybaviť všetko ?

Nie je. Advokát nedokáže žiadnym legálnym spôsobom vybaviť to, čo zákon nepripúšťa. Súčasne advokát nikdy nedokáže vybaviť to, čo závisí od preukázania skutočnosti, ktorú v dôsledku dôkaznej núdze alebo nedostupnosti dôkazu je objektívne nemožné dokázať. Výška odmeny pri zastupovaní klienta by mala byť pre advokáta úplne irelevantná.

Advokát má zákonnú povinnosť zastupovať každého svojho klienta s rovnakou svedomitosťou a starostlivosťou, a to bez ohľadu na jeho lukratívnosť. Ak medzi potenciálnym klientom a advokátom nedôjde k dohode o odmene advokáta, nakoľko obe strany majú rozdielne predstavy o jej výške, advokát je povinný vec neprevziať. Je absolútne neprípustné poskytovať právne služby v rozdielnej kvalite v závislosti od výšky dohodnutej odmeny. V prípade prevzatia zastúpenia na základe plnomocenstva alebo na základe ustanovenia súdom sa teda advokát veci každého svojho klienta musí venovať rovnako a na ekonomický prospech zo zastupovania ani v podvedomí neprihliadať.

V tejto súvislosti treba dodať, že advokát je kompetentný výlučne na riešenie právnych problémov a presadenie právnych záujmov. Od advokáta preto nemožno očakávať, že bude súčasne akýmsi inžinierom ľudských duší, alebo že bude schopný vyriešiť problémy aj v iných ako právnych vzťahoch.

Má advokát právo nevrátiť mi nevyúčtovanú zálohu a dokumenty ?

Nemá. Všetky dokumenty a peniaze poskytnuté klientom advokátovi zostávajú vo vlastníctve klienta. Advokát je povinný financie klienta od financií iných klientov ako aj od svojich financií zreteľne odlíšiť. Použiť ich smie iba na účel, na ktorý mi ich klient zveril. Advokát má právo iba na tie peňažné prostriedky, ktoré mu klient poskytol výlučne ako zálohu na jeho odmenu, aj to iba v rozsahu doposiaľ vykonaných právnych služieb. Vlastníctvom klienta sú súčasne všetky písomnosti a peniaze, ktoré advokát obdržal od štátnych orgánov a tretích osôb pri vybavovaní veci klienta. Advokát tak ako zástupca (mandatár) prakticky vlastní iba obal advokátskeho spisu, pričom celý obsah spisu patrí jeho klientovi. Klient má nárok od advokáta kedykoľvek vyžiadať svoje dokumenty alebo ich kópie a advokát je povinný jeho požiadavke vyhovieť.

Zadržiavanie dokumentov a financií z akéhokoľvek dôvodu je závažným disciplinárnym previnením advokáta a dokonca môže byť posudzované aj ako trestný čin sprenevery.