Obchodné právo

 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch, právne poradenstvo,
 • riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti za mesačný paušálny poplatok, obchodno-právne poradenstvo a zastupovanie pre právnické osoby a fyzické osoby,
 • založenie a registrácia obchodných spoločností (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti), a družstva podľa obchodného práva
 • zmeny v zapísaných údajoch o obchodných spoločnostiach v Obchodnom registri (napr.: zmeny obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmeny spoločníkov, zmeny a doplnenie predmetov podnikania, prevody obchodných podielov, zmeny právnej formy a iné) podľa obchodného práva,
 • zrušenie s.r.o. a iných spoločností, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva podľa obchodného práva,
 • vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo) podľa obchodného práva,
 • postupovanie, odkupovanie pohľadávok podľa obchodného práva,
 • náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia (žaloby, zastupovanie),
 • odstúpenie od zmluvy (poradenstvo, zastupovanie) podľa Obchodného zákonníka,
 • vypracovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, úverová zmluva, mandátne zmluvy, prepravné zmluvy, o obchodnom zastúpení, o tichom spoločenstve, a iné),
 • ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva (žaloby o zdržanie sa konania, o odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia, náhrady škody)
 • zastupovanie v konaní o nekalej súťaži,
 • zastupovanie v exekučnom konaní,
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,