Občianske právo

 • autorizácia zmlúv o prevodoch nehnuteľností advokátom
 • zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb
 • zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva (vypracovanie zmlúv, konzultácie k zmluvám, zrušenie spoluvlastníctva, vysporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní) podľa Občianskeho zákonníka
 • zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (konzultácie k zmluvám, vypracovanie zmlúv, zrušenie spoluvlastníctva, vysporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní)
 • prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam (kúpne zmluvy, darovacie, zámenné a iné), zastupovanie v katastrálnom konaní,
 • vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo)
 • zabezpečenie záväzkov – záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva
 • neplatnosť právnych úkonov (jednostranných (napr. neplatnosť výpovede, závete, vydedenia), dvojstranných (zmluva, dohoda))
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (žaloby, zastupovanie) podľa občianskeho práva
 • vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve, kúpne, darovacie, zámenné, o dielo, o pôžičke, o výpožičke, nájomné, príkazné, o preprave, sprostredkovateľské, a iné)
 • odporovanie právnym úkonom podľa Občianskeho zákonníka
 • susedské spory (pozemky, nehnuteľnosti, hnuteľné veci a iné)
 • právne spory v záhradkárskych osadách,
 • ochrana vlastníckeho práva (žaloby, zastupovanie v konaní) podľa občianskeho práva
 • vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí (žaloby, zastupovanie)
 • dedenie (poradenstvo, žaloby, zastupovanie v dedičskom konaní)
 • ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • ochrana osobnosti (žaloby o upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch)
 • postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa občianskeho práva
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy