Pracovné právo

 

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
  • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa pracovného práva,
  • vypracovanie právnych dokumentov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe),
  • zastupovanie v súdnom konaní v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru podľa pracovného práva,
  • právne zastupovanie v konaní o náhrade mzdy,
  • právne zastupovanie v konaní o zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania v pracovnom práve,
  • poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia,
  • vypracovanie vnútorných smerníc upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov,