Rodinné právo

 

  • právne poradenstvo v rodinnom práve. Poskytujeme poradenstvo pri rozvode, výživnom na deti a vzájomných vzťahoch v rodine) podľa zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine,
  • rozvod a výživné (poradenstvo, zastupovanie v súdnom konaní)
  • úprava práv k maloletým deťom (dohody medzi rodičmi o výživnom, o starostlivosti o dieťa) v rodinnom práve
  • výživné (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, zastupovanie v konaní) vrátane poradenstva v oblasti náhradného výživného podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom podľa rodinného práva
  • výživné rodičov k deťom, výživné detí k rodičom, výživné medzi ostatnými príbuznými, výživné medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke podľa rodinného práva
  • zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (zastupovanie v konaní o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva počas manželstva, o obmedzení jeho rozsahu počas manželstva, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou, žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva)
  • zastupovanie v konaní o schválení úkonu za maloleté dieťa,
  • určenie rodičovstva – určenie materstva, určenie otcovstva, zapretie otcovstva (poradenstvo, zastupovanie) podľa rodinného práva
  • osvojenie (zastupovanie v konaní) podľa rodinného práva
  • vypracovanie dohôd o správe spoločného majetku,