Trestné právo

Trestné právo patrí medzi odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním.
Po prevzatí zastupovania, trestný advokát – obhajca klientom v trestnom konaní poskytuje kvalifikovanú obhajobu v trestnom konaní. Obvineného zastupuje v prípravnom konaní (t.j. v predsúdnom konaní), v súdnom konaní ako i vo vykonávacom konaní. Splnomocnenie na zastupovanie obvineného je možné udeliť i rodinnými príslušníkmi.

Služby trestného advokáta v advokátskej kancelárii EQUIDEM v Trnave :

  • obhajoba obvineného a obžalovaného v trestnom konaní,
  • žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení,
  • vypracovanie a podanie trestných oznámení, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie advokátom,
  • zastupovanie poškodeného (poškodených) advokátom v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody
  • zastupovanie v konaní o odškodňovaní obetí násilných trestných činov
  • právne konzultácie a poradenstvo