Zaručený elektronický podpis

Advokátska kancelária EQUIDEM nastúpila trend digitalizácie a využíva zaručený elektronický podpis (ZEP) pri komunikácii s orgánmi štátnej správy, samosprávy, všeobecnými súdmi a špecializovaným trestným súdom. Vďaka tomu môžeme docieliť úsporu času a finančných nákladov pre našich klientov, a to aj napr. v súvislosti s podaniami do OR.

Finančná úspora pre klientov

V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov: ,,Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.“ Vzhľadom k uvedenému sa súdne poplatky krátia na polovicu, čiže súdny poplatok za:

  • podanie návrhu na zápis s.r.o. do OR je 165,75 € namiesto 331,50 €,
  • podanie návrhu na zápis a.s. do OR je 414,75 € namiesto 829,50 €,
  • podanie návrhu na zápis zmeny v obchodnej spoločnosti do OR je 33 € namiesto 66 €,
  • výpis z obchodného registra je 0,33 € namiesto 6,50 €.

Finančná úspora sa prejavuje taktiež v tom, že k podaniu postačuje jedno vyhotovenie z každého dokumentu. Znižujú sa tým náklady za overovanie podpisov a overenie fotokópii listín.