GDPR

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných osôb je pre nás dôležitá, týmto spôsobom chceme vysvetliť akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie EQUIDEM-advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hornopotočná 8208/1, 917 01 Trnava, IČO: 36 869 031, spoločnosť zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25910/T, registrovanej v zozname advokátskych spoločenstiev vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Pri spracúvaní osobných údajov vychádzame z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /ďalej len „GDPR/, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení /ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov”/,  § 18 zákona č. 586/2003 Z. z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len Zákon o advokácii a z Kódexu správania, ktorý bol prijatý Slovenskou advokátskou komorou.

Údaje potrebné na výkon povolania, teda poskytovania právnych služieb.

Ide o údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, e-mail, telefónne číslo a údaje o uzavretí a plnení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb vo vzťahu k právnym službám, ktoré poskytujeme.

Doba: počas trvania Zmluvy o poskytovaní právnych služieb a po dobu 10 rokov odo dňa zániku Zmluvy o poskytovaní právnych služieb

Účel: poskytovanie právnych služieb klientom a výkon advokátskeho povolania

Údaje potrebné v súvislosti s platbami. Informácie o platbách, faktúry, výpisy z bankového účtu a iné dokumenty obdobného charakteru, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje.

Doba: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa údaje týkajú

Účel: plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

Údaje potrebné v súvislosti s marketingom. Ide o údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa.

Doba: od udelenia súhlasu do spracúvaním osobných údajov až do jeho odvolania, ktoré bolo zaslané na e-mailovú adresu ak@equidem.sk

Účel: zasielanie klientom a tretím osobám, ktoré udelili súhlas so spracovaním osobných údajov napr. informácie o legislatívnych zmenách a iné dôležité upozornenia týkajúce sa oblasti práva 

Údaje týkajúce sa výberu zamestnancov. Ide o údaje uvedené v životopise uchádzača o zamestnanie.

Doba: 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania

Účel: výber zamestnancov

Ako chránime a komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Na ochranu Vašich osobných údajov sú prijaté primerané technické a organizačné opatrenia, tak aby sme zabezpečili maximálnu bezpečnosť Vašich osobných údajov a zároveň aby sme zabránili ich strate, zničeniu, zmene,  ich neoprávnenému poskytnutiu a neoprávnenému prístupu k nim.

Vaše osobné údaje sprístupňujeme iným subjektom len v niektorých prípadoch, a to v nevyhnutnej miere. Ide o poskytnutie údajov napr.: naším zamestnancom, orgánom verejnej moci v súlade s právnymi predpismi SR.

Prenos osobných údajov mimo EÚ do tretích krajín

V rámci EÚ platí voľný pohyb osobných údajov. V súčasnosti nemáme v úmysle prenášať osobné údaje z krajín mimo EÚ do tretích krajín.

Aké práva máte ako dotknutá osoba ?

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Rovnako máte právo požadovať prístup k Vaším osobným údajom, ich zmenu alebo opravu.

Naša advokátska kancelária nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa Čl. 14 ods. 5 písm. d), čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 Nariadenia (EÚ) 2016/679, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti Advokátskej kancelárie zachovávať mlčanlivosť podľa § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“  Rovnako máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môžete zaslať na email: ak@equidem.sk

Kontaktujte nás

TELEFÓN

JUDr. Ing. Dušan GRMAN +421 905 326278,
JUDr. Robert KESSLER +421 905 539474

E-MAIL

FAX

+421 33 2933374

ADRESA

EQUIDEM – advokátska kancelária, s.r.o. ,
Hornopotočná 1
budova „U kráľa Ľudovíta“
917 01 Trnava
Slovenská Republika

IČO: 36 869 031
DIČ: 2023074713
IČ DPH: SK 2023074713

Možnosť parkovania v podzemnej garáži priamo v budove sídla advokátskej kancelárie.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analytické účely, akceptovaním súhlasíte s ich používaním.