Odmeňovanie

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom.
Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny sa použijú ustanovenia v súlade so znením vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. S advokátom  je možné dohodnúť odmenu nasledovným spôsobom :

1. hodinová odmena – sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.
2. paušálna odmena – sa môže dohodnúť :
a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
b) za úplne vybavenie veci alebo súboru veci.
Základnou zásadou pre paušálnu odmenu je pravidelnosť poskytovaných služieb. Rozsah a druh služieb môže byť úplne premenlivý, dôležité je uspokojovanie klienta pri pravidelnej požiadavke na právne služby. To znamená, že keď klient potrebuje aj len raz mesačne alebo naopak denne zabezpečiť akúkoľvek advokátsku službu je možné sa s advokátom dojednať na tzv. „paušále“ (dohoda o poskytovaní advokátskych služieb s pravidelnou úhradou odmeny – mesačne, štvrťročne) na základe ktorého advokát na žiadosť klienta ihneď bez ďalšieho dojednávania vykoná pre klienta požadované služby.
3. podielová odmena – ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil, je možné dojednať s klientom odmenu ako podiel na hodnote veci v prípade úspechu v spore, maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci. Pri neúspechu vo veci má advokát právo na náhradu hotových výdavkov.
4. tarifná odmena – základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, t.j. odmena advokáta je závislá od počtu právnych úkonov, ktoré v prospech klienta vykonal.
5. kombinovaná odmena – je forma odmeny, ktorá pozostáva z kombinácie viacerých foriem odmeňovania, napr. paušálna a podielová.

Popri vyššie uvedenej akejkoľvek odmene má advokát aj nárok na náhradu hotových výdavkov, účelne vynaložených, ako aj nárok na náhradu za stratu času a cestovné náklady, ak vykonáva úkony mimo svojho sídla.

Kontaktujte nás

TELEFÓN

JUDr. Ing. Dušan GRMAN +421 905 326278,
JUDr. Robert KESSLER +421 905 539474

E-MAIL

FAX

+421 33 2933374

ADRESA

EQUIDEM – advokátska kancelária, s.r.o. ,
Hornopotočná 1
budova „U kráľa Ľudovíta“
917 01 Trnava
Slovenská Republika

IČO: 36 869 031
DIČ: 2023074713
IČ DPH: SK 2023074713

Možnosť parkovania v podzemnej garáži priamo v budove sídla advokátskej kancelárie.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analytické účely, akceptovaním súhlasíte s ich používaním.